Ear

 
KK-5
Keiwa Kobayashi
Earring
“ SOMNIUM“ type-1
 
KK-6
Keiwa Kobayashi
Earring
“ φ“ type-5
 
EU-6
Eriko Unno
Piasu
 
EU-3
Eriko Unno
Earrings
 
EU-8
Eriko unno
Piasu
 
EU-4
Eriko unno
Piasu
 
KS-5
Kaoru Suwa
Earrings
 
KS-6
Kaoru Suwa
Piasu
 
 
MY-2
Makiko Yuki
Earrigs
 
 
MY-4
Makiko Yuki
Ear cuffs