Head

 
 
KA-2
Katsuhiro Akihama
Tiara-A
 
 
KA-3
Katsuhiro Akihama
Tiara-B
 
 
KK-1
Keiwa Kobayashi
Tiara
“ φ“ type-1
 
 
KK-2
Keiwa Kobayashi
Tiara
“SOMNIUM“ type-1
 
 
EU-1
Eriko Unno
Tiara
 
 
KS-3
Kaoru Suwa
Head dress
 
 
MY-6
Makiko Yuki
KANZASHI